หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึง สภานานาชาติเพื่อการควบ
คุม โรคขาดสารไอโอดีน ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 จากพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนว
ทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่


รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2534 ส่งผลให้โรคขาดสารไอโอดีนลดลงอย่างมาก

Sticker line

ไอโอดีนมีความสำคัญในการผลิตธัยรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะ
เซลล์สมองของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 2-3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโต
ไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด (ไอคิว) หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ผลการสำรวจ
ระดับไอคิวของเด็กไทยโดยกรมสุขภาพจิต พบว่าปี 2554 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 มีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 94
จุด และในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ 93.1 จุด ลดลง 0.9 จุด

สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อ
เนื่องด้วยมาตรการหลัก คือการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประชาชนบริโภควันละไม่เกิน 1ช้อน
ชา ก็จะได้ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการต่อวัน

มาตรการเสริมไอโอดีน ได้แก่
1.การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์จนถึงหลัง
คลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.มาตรการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ใน ร.ร733 แห่ง ในพื้นที่ห่างไกลยากแก่การเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลจาก สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29616สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD