Custom Search


วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของเมืองไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ
แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. ร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการวิ่งอย่างถูกต้อง

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

เทคนิคท่าวิ่งที่ถูกต้อง
ท่าวิ่งที่ถูกต้องควรวางแขนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ศอกทำมุมประมาณ 90 องศา เวลา
วิ่งแขนแต่ละข้างจะต้องแกว่งสลับหน้า-หลังไปพร้อม ๆ กับขาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กำมือแน่น
ปล่อยมือให้อยู่ในท่าที่สบาย

นอกจากนี้ การเพิ่มความเร็วในการวิ่งต้องเพิ่มจำนวนความยาวของช่วงก้าว (Stride length)
ร่วมกับการฝึกเพิ่มอัตราความเร็ว หรือความถี่ในการก้าวเท้าให้เร็วขึ้น (Stride Frequency)
ความเร็วในการวิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การฝึกความเร็วจะได้ผลดียิ่งขึ้น หากมีการ
ฝึกเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อด้วยก็จะยิ่งเสริมสร้างให้การวิ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค


รศ.เจริญ ยังแนะนำอีกว่า Running Drills หรือเรียกว่า การฝึกท่าวิ่ง เป็นอีกเทคนิคที่สามารถ
ปลูกฝังท่าวิ่งที่ดี และถูกต้องให้กับนักวิ่งได้ ซึ่งตัวอย่างการฝึกสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต
ทั่วไป แต่สิ่งสำคัญคือ การจัดตารางการฝึกซ้อม โดยควรฝึกซ้อมหนักสลับเบา และปานกลาง
โดยเทคนิคของการจัดตารางขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่มีสูตรที่ตายตัว ในการจัดตารางฝึก ถ้าช่วง
แรกที่ต้องเสริมฐานมากๆ ก็อาจฝึกสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

สิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ฝึกซ้อมคือ
1. การรู้จักประมาณตนเอง (Moderation)
2. ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม (Consistency)
3. การพักผ่อน (Rest)


รศ.เจริญ ยังฝากอีกว่า "กีฬาทุกอย่างมีหลักการและพื้นฐาน แต่ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ให้เหมาะสม
ความมุ่งมั่นตั้งใจและความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และช่วยเป็นเกราะป้องกันปัญหาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้เป็น
อย่างดี"

ข้อมูงอ้างอิงจาก สสส.
281117
อาหารที่นักวิ่งควรหลีกเลี่ยง     อาหารเพื่อคนรักวิ่ง
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ