หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

กินเจอย่างไรให้ได้บุญ

บุญคืออะไร ทำอย่างไรจะเกิดบุญ บุญคือพลังงานอย่างหนึ่ง บุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ถึงแม้เราจะมองใม่เห็นบุญ แต่เราสัมผัส
ได้ถึงกระแสแห่งบุญ เช่น เวลาที่เราทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ความปลาบปลื้ม ความปีติ
ความสบายใจ จิตใจผ่องใส สิ่งเหล่านี้คืออาการของบุญ

กินเจอย่างไรให้ได้บุญ

เรื่องกระแสบุญนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่า เวลาบุญเกิดขึ้น
จะมีลักษณะเป็นสายธาร เหมือนท่อธารแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญ ดังนี้ "เมื่อภิกษุบริโภคจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย ของทายกใด แล้วเข้าเจโตสมาธิ ท่อธารบุญกุศลย่อมไหล
ไปสู่ทายก (ผู้บริจาคทาน) นับประมาณมิได้ นำสุขมาให้ ให้ผลอันเลิศ มีสุข เป็นวิบาก
ดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้น" (มก. 35/178)

Sticker line

การจะได้บุญได้กุศล ไม่ใช่เอาบุญจากการกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้น เพราะจะทำให้กลายเป็น
ความหลงผิดไป แต่เราจะต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (ทางมาแห่งบุญ 10 ประการ)

กินเจอย่างไรให้ได้บุญ


บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (ทางมาแห่งบุญ 10 ประการ) ดังต่อไปนี้ด้วย

1.ทานมัย บุญจากการทำทาน
2. สีลมัย บุญจากการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญจากการเจริญสมาธิภาวนา
4. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมต้น
5. เวยยาวัจจมัย บุญจากการช่วยเหลือการงานที่ถูกที่ควร
6. ปัตติทานมัย บุญจากการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนา
8. ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม
9. ธัมมเทสนามัย บุญจากการแสดงธรรม
10. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญจากการทำความเห็นให้ตรงความเป็นจริง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกินเจ
ข้อมูลจาก dmc.tv
FoodHealth 270916


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD