Custom Search


เครียดวิตกกังวลฝึกจิตช่วยได้

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมวิชาการสุขภาพ
จิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ถึงการฝึกสติ จะช่วยลดโรคภัยไข้เจ็บ ลดความวิตกกังวล ลด
อาการซึมเศร้า ได้ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เครียดวิตกกังวลฝึกจิตช่วยได้

ผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยปี 2556 พบว่า คนไทยร้อยละ 1.8 หรือ
ประมาณ 9 แสนคน เป็นโรคซึมเศร้า ขณะที่ร้อยละ 3.1 หรือประมาณ 1.6 ล้านคน
เป็นโรควิตกกังวล ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความตระหนักและต้องการ
พัฒนาตนเอง

โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจ การฝึกสติจึงเป็นวิธีที่ได้ผลดี ค่าใช้จ่ายต่ำและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตทางสังคม ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งในการทำงาน สร้างสัมพันธภาพใน
สังคม และการดูแลสุขภาพ

สธ.จึงให้ความสำคัญในแนวคิด "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" ที่มุ่งให้สุขภาพดีและอยู่
อย่างเป็นสุข ทุกช่วงวัย สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ด้วยการฝึกสต

เครียดวิตกกังวลฝึกจิตช่วยได้


ซึ่งมีการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การฝึกสติเป็นประจำและสม่ำเสมอจะ
ช่วยป้องกัน บรรเทาและบำบัดอาการเจ็บป่วยได้อย่างหลากหลาย รวมถึงอาการที่เกิด
จากความเครียด เช่น ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า พฤติกรรมเสพติด โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ ไมเกรน ภูมิแพ้ หอบหืด


เครียดวิตกกังวลฝึกจิตช่วยได้

ข้อมูลจาก มติชน
ภาพจาก pixabay
8616

บทความโรคภัยไข้เจ็บ 3 วิธีป้องกันอาการปวดไมเกรน