Custom Search


ไขมันทรานส์ในฟาสต์ฟู้ดอันตราย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนไขมันทรานศ์ที่อยู่ในเนยเทียม
เนยขาว ที่แฝงในอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดและเบเกอรี่มากเกินไป ทำให้
ปริมาณไขมันและน้ำหนักเพิ่ม ส่งผลให้ตับทำงานผิดปกติ และมีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด แนะ
อ่านฉลากก่อนซื้อ และลดปริมาณการกิน หันมากินผักและผลไม้สด
แทน

ไขมันทรานส์ในฟาสต์ฟู้ดอันตราย

กรมอนามัยโดยดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เปิดเผยว่า ไขมันที่ใช้ทำครีมเทียมนั้น
ทำมาจากไขมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ทำ
ให้น้ำมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นกึ่งของแข็งหรือทำเป็นผงได้ เช่น มาร์การีนหรือเนย
เทียม เนยขาว ครีมเทียมไขมันที่เปลี่ยนไปนี้เรียกว่าไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันที่เกิดจาก
ขบวนการแปรรูปอาหารโดยลักษณะพิเศษของไขมันทรานส์

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ไขมันทรานส์จะมีคุณสมบัติเป็นกึ่งของแข็ง ไม่เหม็นหืนง่าย
ไม่เป็นไข ทนความร้อนสูงและราคาถูก ทำให้ผู้ประกอบการอาหารฟาสต์ฟู้ดและเบเกอรี่ นิยม
นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งการผลิตครีมเทียมทั้งชนิดเหลว
และชนิดผงด้วย

ไขมันทรานส์ในฟาสต์ฟู้ดอันตราย


นอกจากนี้ ไขมันทรานส์ยังแฝงมากับอาหารชนิดอื่น เช่น ไก่ทอด มันฝรั่งทอด รวมถึงอาหาร
ที่ระบุว่ามีการเติมไฮโดรเจนลงในไขมัน เมื่อกินไขมันทรานส์เข้าไปสะสมในร่างกาย มากเกินไป
ทำให้น้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น ตับทำงานผิดปกติ และมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ และไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ไขมันทรานส์ในฟาสต์ฟู้ดอันตราย

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ที่อยู่ในเนยเทียม เนยขาว ควรอ่านฉลาก
เพื่อดูปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส์ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไขมันน้อยกว่าและระบุชนิดไขมันทรานส์เป็นศูนย์ อ่านส่วนประกอบข้างบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ของอาหารดูว่า มีไขมันทรานส์หรือข้อความ partially hydrogenated oil
หรือ hydrogenated vegetable oil ที่หมายถึงน้ำมันแปรรูปจากการเติมไฮโดรเจนบาง
ส่วน จำกัดปริมาณการกินขนมอบกรอบ เบเกอรี่ มาร์การีนชนิดแท่ง ฟาสต์ฟู้ด เฟรนซ์ฟรายส์
ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณไขมันและน้ำหนักตัว

ข้อมูลจากสสส.
201113

มัลเบอร่ อินทผลัม เกาลัด องุ่น แอปเปิ้ล
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ