สุขภาพ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก
อาหารสุขภาพลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

  

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

สุขภาพดีบทความสุขภาพ

 

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

 

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
แก่ปัญจวัคคีย์ เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้
พระโกณฑัญญก็มีดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทินและ
ได้บวชเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ
กลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชานั้นเองเป็นวัน
ที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง
และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลาง มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอน
และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจ 4 คือ อริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้น
ตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่
นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

ส่วนที่สุดสองอย่าง ที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธ อันได้แก่ กามสุขัลลิกา
นุโยค
คือการหมกมุ่นอยู่ในกามศก และ อัตตกิลมถานุโยค คือการ
ทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์

มรรคมีองค์ 8 หรือ อริยอัฏฐังคิกมัคค์ (ทางสายกลาง)ได้แก่
1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่าง
ไกลจากกิเลส ได้แก่
1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้
ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้า
ปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
2. สมุทัย ได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญ
ของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัย
อื่นๆ
3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทัน
โลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์
8 ประการดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย
บทความพระพุทธศานา 

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ

                                          


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-
โรคเกาต
-
รักษาการนอนกรน
-
กรดไหลย้อน
-
ติสต์แตกเสี่ยงโรค
- โรคไต

   


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ
+กล้วยน้ำหว้างา

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ