Custom Search


ความดันลูกตา

ความดันลูกตา จะช่วยคงการทำงานของเนื้อเยื่อต่างๆในลูกตาให้เป็นปกติ โดยเฉพาะ
จอตา ทั้งนี้การคงความดันในลูกตาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่สำคัญคือปริมาณและการ
ไหลเวียนของสารน้ำในลูกตา,ปริมาณของเลือดในร่างกาย,ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงลูก
ตาและการไหลเวียนและ ปริมาณเลือดของหลอดเลือดดำที่เปลือกลูกตา จึงไม่ควรปล่อย
ให้ความดันลูกตาสูง เพราะไม่เป็นผลดีกับลูกตาของเรา

ความดันลูกตา

ในภาวะปกติ ภายในลูกตาจะมีความดันประมาณ 10-20 มิลลิเมตร-ปรอท ซึ่งจะเป็นความดันคงที่ตลอดเวลา
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยใน ช่วงต่างเวลาของวัน, ระหว่างการออกกำลังกาย และจากผลข้างเคียง
ของยาบางชนิด ซึ่งความดันปกติของลูกตาของเพศหญิงและเพศชายจะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จักษุแพทย์จะวัด
ความดันลูกตาได้จากการตรวจตาร่วมกับการตรวจวัดที่เรียกว่า Ocular tonometry

สาเหตุความดันลูกตาสูง มีได้หลายสาเหตุ เช่น จากการไอที่รุนแรง การเบ่ง เช่น เบ่งอุจจาระต่อเนื่อง
การยกน้ำหนัก อาเจียนรุนแรง ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดลูกตา มีสิ่งแปลกปลอมใน ลูกตาจากการ
เกิดอุบัติเหตุ มีเนื้องอกในลูกตา หรือโรคที่ก่อให้เกิด ความผิดปกติในการสร้าง และ/หรือในการไหล
เวียนของสารน้ำในลูก ตา เช่น โรคต้อหิน ซึ่งเป็นโรคพบบ่อย เป็นต้น

ความดันลูกตา


อาการความดันลูกตาสูง
ไม่มีอาการในระยะแรก เมื่อไรมีความดันลูกตาสูงต่อเนื่อง หรือสูงมาก จะแสดงอาการที่พบได้ เช่น ปวดตา
ปวดศีรษะ ตาพร่าเห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพมีลักษณะผิดปกติ (เช่น ภาพตีบแคบกว่าภาพจริง) จนในที่สุด
อาจตาบอดได้ (อาการทางการเห็นภาพ จะเกิดจากมีการทำลายเซลล์ของจอตา จากการมีความดันลูกตา
ที่สูงขึ้น) ดังนั้นเมื่อมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบจักษุแพทย์


อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีความดันลูกตาสูง จะไม่มีอาการ จึงควรดูแลตนเอง เพื่อให้ได้รับการรักษา
แต่เนิ่นๆ ด้วยการตรวจตากับจักษุแพทย์เป็นประจำทุกปี หรือตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ โดยเริ่ม
ได้ตั้งแต่ในเด็ก วัยที่สามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้

ข้อมูลจากหาหมอ.คอม
18417


โรคภัยไข้เจ็บ 9 เทคนิคฝึกสมอง 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ