หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

อิทธิบาท 4

อิทธิบาท แปลว่าบาทฐานแห่งความสำเร็จ หนทางหรือรากฐานสู่ความสำเร็จ
4 ประการ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม สู่ความสำเร็จ 4 ประการให้บรรลุถึง
ความสำเร็จตามที่ประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์
ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาทอิทธิบาท 4

1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น


Sticker line

1.ฉันทะ คือ ความพอใจ ความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ
และปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไปwill; aspiration)

2.วิริยะ คือ ความพากเพียร
ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม
เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอยไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำเร็จ
( energy; effort; exertion)

 

3.จิตตะ คือ ความคิด ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่
ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป(thoughtfulness; active thought)

4.วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง ความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ เป็นต้น  (investigation; examination; reasoning; testing)

Post 090916
ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=213รวมบทความพระพุทธศานา
090916
                                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD