หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

อานิสงส์ของการสวดมนต์

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เทศน์ไว้ในครั้งที่บ้านของเจ้าพระยาสรรเพชร
ภ้กดีมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)

อานิสงส์ของการสวดมนต์


หลวงปู่โตเทศน์ไว้ว่า อานิสงส์ของการสวดมนต์ คนส่วนมากที่เข้าใจว่าการสวดมนต์
มีประโยชน์น้อยและใช้เวลามาก และฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์มาก
มาย เพราะการสวดมนตเป็นการกล่าวถีงคุณงามความดีของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
พระองค์มีคุณวิเศษเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณา
จนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนตนั่นคือจะทำให้ท่าน
บรรลุผลจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่กล่าวมานี้ มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าว
ไว้ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี 5โอกาสด้วยกันคือ 

อานิสงส์ของการสวดมนต์

Sticker line

1.เมื่อฟังธรรม
2.เมื่อแสดงธรรม
3.เมื่อสาธยายธรรม นั่นก็คือการสวดมนต์
4.เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น
5.เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ


คัดจากหนังสืออมตธรรมสมเด็จโต บ้านธรรมมะโต


บทความพระพุทธศาสนา
25012018

 


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD