หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์
เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ พระโกณฑัญญก็มีดวงตาเห็น
ธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทินและได้บวชเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธ
ศาสนา ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8 หรือวันอาสาฬหบูชานั้นเอง
เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์


ธัมมจักกัปปวัตนสูตร


ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนว
ทางดำเนินชีวิตโดยสายกลาง มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงอริยสัจ 4 คือ อริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสาย
กลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์
อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา


Sticker line

ส่วนที่สุดสองอย่าง ที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธ อันได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค คือการ
หมกมุ่นอยู่ในกามศก และ อัตตกิลมถานุโยค คือการทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่า
ประโยชน

 

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

มรรคมีองค์ 8 หรือ อริยอัฏฐังคิกมัคค์ (ทางสายกลาง)ได้แก่
1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

อริยสัจ 4
แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่
1. ทุกข์ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความ
เป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจใน
สภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
2. สมุทัย ได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหา
หรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ
3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนิน
ชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าว


ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย
รวมบทความพระพุทธศานา
                                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD