Custom Search


โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการคิดอย่างถูกวิํธี ตามแบบคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีประโยชน์สามารถนำไป
ใช้ในการคิดวางแผนในการทำวิจัย การทำงาน แก้ไขปัญหา ช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์สิ่งต่าง ในชีวิต
ประจำวัน

โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทำในใจให้แยบคาย หรือ การพิจารณาโดยแยบคาย กล่าวคือ ความ
เป็นผู้ฉลาดในการคิด คิดอย่างถูกวิธีถูกระบบ พิจารณาไตร่ตรองสาวไปจนถึงสาเหตุหรือต้นตอของ
เรื่องที่กำลังคิด คือ คิดถึงรากถึงโคน

แล้วประมวลความคิดรอบด้านจนกระทั่งสรุปออกมาได้ว่าสิ่งนั้นควรหรือ ไม่ควร ดีหรือไม่ดี เป็นวิถีทาง
แห่งปัญญา เป็นธรรมสำหรับกลั่นกรองแยกแยะข้อมูลหรือแหล่งข่าวอีกชั้นหนึ่งกับทั้งเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความคิดชอบหรือ "สัมมาทิฐิ" ทำให้มีเหตุผล และไม่งมงาย

โยนิโสมนสิการ

พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการ (Crltical Reflection)
ไว้ดังนี้

"ในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการ เป็นการฝึกใช้ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมี
ระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้น ผิวเผิน เป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญหาที่บริสุทธิ์
เป็นอิสระทำให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และนำไปสู่จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมอย่างถ่องแท้"

11816
ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย,sainampeung.ac.th

บทความพระพุทธศานา
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ