Custom Search


กาลามสูตร-คำสอนของพระพุทธเจ้้า

กาลามสูตร เป็นพระสูตรสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึก
ไว้ในพระไตรปิฎก ด้วยชื่อ เกสปุตติย ในคำสอนนี้ได้สอนให้เชื่อด้วยปัญญา อย่าหลงเชื่อ
อะไรง่ายๆ ใช้สติปัญญาไตร่ตรองในการรับรู้ด้วยเหตุผลและความเป็นจริงนั่นคือ กาลามสูตร

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

กาลามสูตร หรือเกสปุตติย คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้าน
เกสปุตติย
นิคม แคว้นโกศล  กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้
ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึง
คุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ

คำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อ 2000 กว่าปีมแล้ว ต่อมาได้รับการบรรจุเป็นวิชาบังคับว่า
ด้วยการสร้างทักษะการคิดหรือที่เรียกว่า  การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking)
ไว้ในกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเกือบทั่วโลก

กาลามสูตร
 มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่
1. อย่าเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา เช่น เขาว่า,ได้ยินมาว่า
2. อย่าเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา เช่น ใครๆว่า, โบราณว่า
3. อย่าเชื่อ ด้วยการเล่าลือ เช่นข่าวลือ ,ข่าวโคมลอย
4. อย่าเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ (เพราะตำราก็ไม่ได้ถูกเสมอไป)
5.อย่าเชื่อ เพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกัน เช่น เข้าใจเอาเอง หรือข้อมูลไม่พอ ,เดาสุ่ม, มั่วๆ
เอา,คิดไปเองว่ามันเป็นเหตุผล
6. อย่าเชื่อ เพราะการอนุมานคาดคะเน เช่น เชื่อตามประวัติศาสตร์ ตามสถิติ ความน่าจะ
เป็น ซึ่งอาจจะผิดก็ได้
7.อย่าเชื่อ ด้วยการเดาจากอาการที่เห็น เช่น น่าจะเป็นแบบนี้ ,ตรึกเอาเองว่าเป็นแบบนั้น ,
อย่าเข้าข้างตนเอง
8.อย่าเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว เช่น ทิฐิของตัว อย่าเอาความเห็นของ
ตนเป็นใหญ่ อะไรที่ตรงกับที่ตนคิดไว้เท่านั้นที่เชื่อได้ เป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัว
9. อย่าเชื่อ เพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือ เช่น นักปราชญ์ ผู้รู้ในด้านต่างๆ
10. อย่าเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา เช่น ควรทดสอบดู ถ้าผิดพลาด
ก็ไม่ต้องเชื่อ ถ้าทำแล้วดีขึ้นก็แสดงว่าเชื่อได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย
บทความพระพุทธศานา

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ