หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา อธิบายไว้ว่า การเจริญพระพุทธ
มนต์ หรือการสวดมนต์นี้ จะช่วยทำให้จิตของเรามีความอ่อนโยนสะอาด สว่าง และสงบเมื่อสงบก็จะเกิด
สมาธิ

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี พระพรหมวชิรญาณ


ซึ่งมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตมากมาย เพราะในขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่นั้น จิตจะมีความนุ่มนวล อ่อนโยน
เกิดเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น

การสวดมนต์ยังมีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมด้วย กล่าวคือช่วยให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรม
ฐานได้ง่ายขึ้นเพราะจิตจะมีความสว่างแน่วแน่และนิ่งอยู่ในครรลองแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลที่ประสงค์
ดังนั้นยิ่งเจริญพุทธมนต์บ่อยหรือเจริญพุทธมนต์อยู่ทุกวัน ก็จะยิ่งช่วยโน้มนำจิตของผู้กระทำให้อยู่ในกรอบ
ของความดีงาม ทำให้ชีวิตมีสติและปัญญาไว้แก้ไขปัญหาที่ผ่านเข้ามา

Sticker line

แม้ว่าการสวดมนต์นั้น จะเป็นบทอวมงคลก็ตาม ก็ย่อมให้ผลในทางกุศล เนื่องจากเป็นบทสวดที่ทำให้เห็น
ความจริงของชีวิต ที่มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป ทำให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยง จึงไม่ควรที่จะไปยึดมั่น ถือมั่นอะไรมาก

เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ก็จะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิต มัวแต่ไปแก่งแย่งแข่งดี เอารัดเอาเปรียบ หรือจอง
เวรกรรมกันเอง เพราะเวรกรรมนั้นไม่เคยระงับได้ด้วยการจองเวร หากแต่ระงับได้ด้วยให้อภัยซึ่งกันและกันทั้งนี้
มองตามรูปธรรมแล้ว การสวดมนต์ข้ามปีไม่น่าจะมีผลกับชีวิตเสียเท่าไร แต่หากมองลึกซึ้งเข้าไปถึงจิต
วิญญาณแล้วล่ะก็ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี

พระพรหมวชิรญาณ อธิบายต่อว่า หลักของพระพุทธเจ้าเรื่องหนึ่งสอนไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นประธาน สำเร็จแล้วที่ใจ เมื่อใจเป็นกุศล เราจะคิด จะพูด จะทำอะไร ก็เป็นไปในทางที่ดีที่งาม ฉะนั้น
จิตที่ตั้งไว้ด้วยดีในบุญกุศลจึงย่อมมีคุณประโยชน์แก่ตนเอง ปูชนียบุคคล และประเทศชาติบ้านเมือง

ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ที่เวียนมาอีกครั้ง ถ้าเราได้ตั้งจิตของเราให้เป็นกุศล ก็เท่ากับเราจะ
ได้ชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้พ้นไปกับปีเก่า ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเวลา
ที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ชำระจิตให้สะอาดผ่องใส ไม่คิดร้ายหมกมุ่นมัว
เมาในการทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย รวมถึงไม่เบียดเบียนกันในทางทรัพย์สิน ความรัก และสัจธรรมแต่ตั้งตนอยู่
ในปิยวาจา สติ และรู้เท่าทันสิ่งมัวเมาทั้งหลาย

เมื่อชีวิตไม่หลงทาง ก็จะนึกถึงการแบ่งปัน หรือมี เมตตาธรรมให้กับคนอื่น ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะทำให้เกิด
สันติภาพในโลกนี้โดยหากได้ศึกษาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาให้ดีแล้วนำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้วย ก็ย่อมให้ผลดีที่เพิ่มพูนมากขึ้น

ดังนั้นการที่เราร่วมกันร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าด้วยการเจริญพุทธมนต์ พร้อม
ตั้งความปรารถนาดีเป็นหนึ่งเดียว จึงเป็นการหลอมรวมความดีงาม ความบริสุทธิ์ใจของทุกคนให้เกิดเป็น
พลังใจอันสำคัญ ที่จะช่วยแปรเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วย เพราะดวงจิตที่มีธรรม
เป็นที่พึ่งพิง ย่อมมีสันติสุข หยั่งราก แก้วลง ณ ที่แห่งนั้น

ข้อมูลจาก สสส.

พระพุทธศาสนา 231213


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD