หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ละสังโยชน์ 10 หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา

สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์,ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือ
กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ ผูกติดอยู่กับความทุกข์ทําให้
ไม่สามารถสลัดหลุดออกมาได้ มี 10 อย่าง

ละสังโยชน์ 10 หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา


สังโยชน์ แบ่งออกเป็น
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5


Sticker line

ก. โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ได้แก่
1. สักกายทิฏฐิ - มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่ง
2. วิจิกิจฉา - มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

ละสังโยชน์ 10 หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา

3. สีลัพพตปรามาส - ความถือมั่นศีลพรต โดยสักว่าทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นว่า
จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร หรือนำศีลและพรตไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อ
เป็นปัจจัยแก่การสิ้นกิเลส เช่นการถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าคนอื่น การถือศีลเพราะอยากได้
ลาภสักการะเป็นต้น ซึ่งรวมถึงความเชื่อถือในพิธีกรรมที่งมงายด้วย
4. กามราคะ - มีความติดใจในกามคุณ
5. ปฏิฆะ - มีความกระทบกระทั่งในใจ

ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่
6. รูปราคะ - มีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌาน
7. อรูปราคะ - มีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลาย
8. มานะ - มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของตน
9. อุทธัจจะ - มีความฟุ้งซ่าน
10. อวิชชา - มีความไม่รู้จริง

บุคคคผู้ที่สามารถละสังโยชน์ได้ คือ
พระโสดาบัน ละสังโยชน์ 3 ข้อต้นได้คือ สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส
พระสกิทาคามี ละสังโยชน์ 3 ข้อเหมือนพระโสดาบัน แต่กิเลสจะเบาบางลง
พระอนาคามี ละสังโยชน์ 5 ข้อแรกได้หมด
พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง 10 ข้อ จงหมดสิ้นซึ่งกิเลส ตัณหา ราคะ

Post 140216
ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย,www.nkgen.com/23

รวมบทความพระพุทธศานา

                                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD