Custom Search


ประสาทรับกลิ่น ทำนายวันตายผู้สูงอายุได้


จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา ทำให้รู้ว่าความสามารถในการรับกลิ่นสะท้อน
ถึงสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ โดย 39% ของผู้ที่การรับรู้กลิ่นบกพร่องตายใน 5 ปี

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

ดร.ชยันต์ ปินโต ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรับรู้กลิ่นและโรคโพรงจมูก แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก
รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ "พลอสวัน" (PLOS
ONE) ระบุว่า ศักยภาพในการรับรู้กลิ่นของมนุษย์สามารถบ่งบอกได้ถึงสุขภาพโดยรวมของ
ร่างกายและอายุไขที่เหลืออยู่

การทดลองเริ่มขึ้นเมื่อปี 2548 โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 57-85 ปี
จำนวน3005 คน ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะได้รับอุปกรณ์ที่เรียกว่า "แท่งสูดกลิ่น" ที่มีรูปร่างหน้า
ตาคล้ายปากกาหมึกซึม ภายในบรรจุตัวอย่างกลิ่น 5 กลิ่นที่แตกต่างกัน และให้ระบุว่าเป็นกลิ่น
อะไรระหว่าง เปปเปอร์มินต์ ปลา ส้ม กุหลาบ และหนังกลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 78 สามารถ
ระบุได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กลิ่น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการรับรู้ปกติ เกือบร้อยละ 20 สามารถระบุ
ได้ถูกต้อง 2-3 กลิ่น ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่อีกร้อยละ 3.5 ที่เหลือ สามารถระบุกลิ่น
ที่ถูกต้องได้เพียงกลิ่นเดียวหรือไม่ได้เลย

จากการติดตามผลระหว่างปี 2553-2554 หรือคิดเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่เริ่มการทดลอง พบ
ว่ามีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น 430 คน หรือร้อยละ 12.5 ของกลุ่มตัวอย่าง 3,005 คน ที่เข้ารับการ
ทดลอง คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้บกพร่องอยู่ที่ร้อยละ 39 กลุ่มปาน
กลางมีร้อยละ 19 ขณะที่กลุ่มที่มีการรับรู้ปกติมีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 10

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาถึงตัวแปรอื่นๆ และปัจจัยที่มี
ผลต่อความเสี่ยง เช่น อายุ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุขภาพโดยรวม และสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้ชี้ชัดว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตภายใน 5 ปี จัดอยู่
ในกลุ่มที่สูญเสียประสาทการรับรู้กลิ่น

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบรับรู้กลิ่นที่มีสุขภาพดีจะมีเซลส์ต้นกำเนิดที่สามารถ
ฟื้นฟูตัวเองได้ ซึ่งอนุมานได้ว่า การสูญเสียการรับรู้กลิ่นเป็นสัญญาณในการลดลงของศักยภาพ
ของร่างกายในการซ่อมแซมตัวเอง ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจตามมาได้

ข้อมลจาก เดลินิวส์
271114

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ