Custom Search


ดนตรีบำบัด(music therapy)

ดนตรีบำบัด (music therapy) คือ การใช้กิจกรรมทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นการฟัง
หรือเล่นดนตรี การร้องเพลง แต่งเพลง เพื่อบำบัดความเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
อารมณ์ และสติปัญญา

ดนตรีบำบัด(music therapy)

ดนตรีมิใช่มีเพื่อนำความสุข ความสุนทรีย์ในอารมณ์มาสู่ผู้เล่นและผู้ฟัง หรือทำให้เกิดความ
เพลิดเพลิน ไพเราะเสนาะหูเท่านั้น ดนตรียังให้อะไรมากกว่าที่คิด เพราะดนตรียังสามารถบำบัด
ความเจ็บไข้ได้อีกด้วย

ดนตรีบำบัด มักใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียน สถานเลี้ยงดู หรือแม้กระทั่ง
ในที่พักอาศัย โรงพยาบาลของรัฐบางแห่งจะมีวงดนตรีของกลุ่มอาสาสมัครไปร้องเพลงขับกล่อม
ให้คนไข้และประชาชนได้รับฟังเพื่อผ่อนคลายอาการเจ็บป่วย หรือลดความเครียดจากการรอคอย
เพื่อรับบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค

มีคำกล่าวว่า ดนตรีเป็น mind medicine ดนตรีใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามานาน
หลายศตวรรษ ธรรมชาติของดนตรีที่ไร้พรมแดนมีได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้เข้ากับคน
ได้อย่างไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติและศาสนา

ดนตรีบำบัด(music therapy)
ดนตรีช่วยในการรักษาปัญหาทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าท่านจะฟัง ดนตรีประเภทใด
ลูกทุ่ง ลูกกรุง หรือดนตรีคลาสสิก (classical music

ดนตรีกระตุ้นสมองเกือบทุกส่วน เช่น ส่วน auditory (การได้ยิน), motor cortex
(เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา ใบหน้า) limbic system (อารมณ์ จิตใจ
การตระหนักรู้ ความเข้าใจ และความจำ)

จากการวิจัย พบว่าผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด เมื่อได้ฟังดนตรี จะช่วยลดความเครียดและ
ความวิตกกังวล ระดับของcortisolซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลดลง มาก
กว่าการใช้ยา

การเรียนเปียโนควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ
อัมพาตที่แขนซีกซ้ายหรือซีกขวาเพียงซีกเดียว สามารถเคลื่อนไหวร่างกายชนิดที่ต้องอาศัย
ทักษะอย่างละเอียด ได้ดีกว่าและมากกว่าผู้ที่ทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัย
สำคัญ

ผลการวิจัยยังพบด้วยว่าการฟังดนตรี ช่วยลดอาการปวดแบบเรื้อรังได้ถึงร้อยละ 21 และลด
ภาวะซึมเศร้าได้ถึงร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังช่วยให้อารมณ์สงบ และช่วยบำบัดอาการนอน
ไม่หลับอีกด้วย

ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล


บทความโรคภัยไข้เจ็บ เสียงดนตรีทำให้กินอาหารน้อยลง
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ

24517