สุขภาพ


สุขภาพดีคิดบวก ว.วชิรเมธี
ดูแลสุขภาพพิชิตความเครียด
อาหารสุขภาพวิธีขจัดเซลลูไลท์
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรสูตรLowแคลอรี่

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

   


สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+วิธีถนอมสายตา
หน้าคอมพิวเตอร์

+ กินปลาสายตาดี
+
กินสมาธิฝึกดีมีผอม

 

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

โพชฌังคปริตร

บทสวด โพชฌังคปริตร บทสวดมนต์ สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วย
ที่ใช้ได้ผลดีมาแต่ครั้งพุทธกาล บทสวด โพชฌังคปริตร  เป็นหลัก
ธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดมนต์ โพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธ
มนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้รับฟังธรรมบทนี้แล้ว สามารถหายจากโรค
ภัยไข้เจ็บได้ ที่เชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องในพระไตรปฎิกเล่าว่า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ
พระองค์ทรงแสดงสัมโพชฌังคฺ แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหา
กัสสปะสามารถหายจากโรคได้ และครั้นเมื่อพระโมคคัลลานะอาพาธ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะหลังจาก
นั้นพระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธ และเช่นกันในครั้งที่พระพุทธ
เจ้าทรงอาพาธจึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌังค์ ถวาย

ซึ่งก็พบว่าพระพุทธเจ้าทรงหายประชวร พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อ
ว่า โพชฌังค์นั้นสวดแล้วช่วยให้หายโรค ซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวว่า ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมเกี่ยวปัญญาเป็นธรรมชั้นสูงซึ่งเป็น
ความจริงในเรื่องการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วย
รักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับร่างกาย เนื่อง
จากกายกับใจเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน หลักของโพชฌังค์ เป็นหลัก
ปฏิบัติทั่วไป ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพชฌังค์แปลว่า
องค์แห่งโพธิหรือองค์แห่งโพธิญาณ เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็น
เรื่องของปัญญา

หัวใจของบทสวด คือมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้โพชฌังค
ปริตร รักษาพระมหาโมคคัลลานะ และ พระมหากัสสปะให้หายจาก
อาพาธ  และควรจะรู้บทสวดมีใจความอย่างไรและแปลว่าอะไร
อ.สุทธิวัสส์ คำภา เขียนไว้ในหนังสือสูตรเด็ด(ฉบับสีเขียว) ว่า
การสวดบทโพชฌังคปริตรเพื่อใช้รักษาโรค จะต้องสวดให้ผู้ป่วย
ฟัง ไม่ใช่สวดเองฟังเอง ดังนั้นหากว่าไม่มีใครสวดให้ฟังก็สามารถ
Download ได้ที่น

บทสวดโพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต     ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ              โพชฌังคาจะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา    สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา         ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ      นิพพานายะ จะ  โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ      โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา        โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา      โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะสัจจะวัชเชนะ         โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
เอกะทา ธัมมะราชาปิ         เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ       ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา    ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ปะหีนา เต จะ อาพาธา       ติณณัน นัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ           ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

คำแปล
โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค
วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัม
โพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอัน
พระมุนีเจ้า  ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญ
แล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้และ
เพื่อนิพพาน
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาล
ทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลา
นะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพช
ฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง
ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อในครั้งหนึ่ง องค์
พระธรรมราชาเอง(พระพุทธเจ้า)ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระ
จุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิง
พระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อก็อาพาธทั้งหลาย
นั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็น
ธรรมดา ด้วยการกล่าว
คำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ.

ข้อมูลอ้างอิงจาก เวปธรรมะไทย
และสูตรเด็ดฉบับสีเขียว ของอ.สุทธิวัสส์ คำภา
post 2 May 2013
บทความพระพุทธศานา
        บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-
โรคเกาต
-
รักษาการนอนกรน
-
กรดไหลย้อน
-
ติสต์แตกเสี่ยงโรค
-โรคไต

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ
+กล้วยน้ำหว้าโรยงา

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
+วิธีดื่มนมให้ถูกวิธ
+สตรอแบรี่ 
+ยิ่งกินกากยิ่งดี 
+เต้าหู้ป้องกันมะเร็ง 
+เรื่องของไข