Custom Search


อนัตตลักขณสูตร

อนัตตลักขณสูตร เป็นพระสูตรที่2 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่ง ให้เล็ง
เห็นว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือขันธ์ 5 นั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความ
แปรไปเป็นธรรมดาไม่ควรที่จะเห็นโดยสำคัญด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า นั่นเป็นของเรา
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา

อนัตตลักขณสูตร

อนัตตลักขณสูตรเป็นพระสูตรที่2พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อปัญจวัคคีย์หลังจากที่พระพุทธองค์
ได้แสดงปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนพระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงาเห็นธรรมบรรลุ
เป็นพระโสดาบัน และได้เป็นพระอริยสาวกองค์แรก

และในวันต่อๆ มา ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อให้เห็นถึงขันธ์5 เป็นอนัตตา
ครั้นเมื่อตรัสแสดงจบ ปัญจวัคคีย์สิ้นอาสวกิเลส บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง 5 รูป อนัตตลักขณสูตร
จึงเป็นพระสูตรที่สำคัญอีกพระสูตรหนึ่ง

ขันธ์ 5 คือ

1.รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
2.เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ
3.สัญญา ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
4.สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ
5.วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ขันธ์ 5
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตนี้จะได้คลายจากความกำหนัด
ยินดีปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใน ขันธ์ 5 อันจะเป็นหนทางนำพา
ไปสู่ความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด

ข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือรังสีแห่งธรรม โดยพระภาวนาเขมคุณ วิ.

111217

บทความพระพุทธศานา  บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ