หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

วจีทุจริต

วจีทุจริต แปลว่า การประพฤติชั่วทางวาจา การประพฤติชั่วด้วยวาจาวจีทุจริต เป็นการ
ทำความผิดทางวาจา คือด้วยปากด้วยการพูด จัดเป็นบาปมิใช่บุญ ก่อทุกข์โทษให้ทั้ง
ในปัจจุบันและภพชาติต่อไป

วจีทุจริต

วจีทุจริต 4 อย่าง ดังนี้
1.พูดเท็จ คือพูดไม่จริง พูดตรงกันข้ามกับความจริง เพื่อให้เข้าใจผิด
2.พูดคำหยาบ คือพูดคำระคายหู คำหยาบโลน ไม่น่าฟัง ไม่เป็นคำผู้ดี
3.พูดส่อเสียด คือพูดยุยงให้คนอื่นแตกกัน ทะเลาะกัน พูดให้เขาเจ็บใจ
4.พูดเพ้อเจ้อ คือพูดพล่าม พูดเหลวไหล ไม่มีสาระ วกวนไม่รู้จบ ทำ
ให้เสียเวลาและประโยชน์

Sticker line

การทำความดีหรือความชั่วกระทำได้ 3 ทางคือ กายกรรม -การกระทำทางกาย วจีกรรม
- การกระทำทางวาจา มโนกรรม -การกระทำทางใจวจีกรรมมีทั้งวจีสุจริตและวจีทุจริต
วจีสุจริต คือ การกระทำดีทางวาจาซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกุศลกรรมบท 10 หรือ
การกระทำความดี 10 ประการ ได้แก่ พูดความจริง พูดสุภาพ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
พูดถูกกาลเทศะ วจีทุจริต คือ การกระทำชั่วทางวาจาซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอกุศล
กรรมบท 10 หรือการกระทำความชั่ว 10 ประการ ได้แก่ พูดโกหก พูดหยาบคาย พูด
ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ

วจีทุจริตวจีทุจริต เป็นพิษร้ายที่ออกมาจากลมปากของผู้ที่มีอกุศลจิตและอกุศลเจตนา มีจุดประสงค์
สร้างความชอบธรรมแก่ตน เพื่อทำลายผู้อื่น ผลกระทบของวจีทุจริตจะอยู่ในวงแคบหรือวง
กว้างนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหมู่คณะ หรือหมู่คณะกับหมู่
คณะ และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมระดับชาติแล้วก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมีอานุภาพ
การทำลายล้างสูง

ข้อมูลอ้างอิงจาก th.wikipedia.org/wiki/วจีทุจริต,
https://www.dailynews.co.th/article/383408

รวมบทความพระพุทธศานา
23617
                                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD