หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่

หากร่างกายขาดสารไอโอดีนจะทำให้ระบบปราสาท ระบบสมองและระบบกล้ามเนื้อไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ อัตราการเผาผลาญพลังงานจะมีน้อยลง ทำให้ร่างกายเจริญเตบโตช้า
สมองทึก ไม่มีเรี่ยวแรง เหนื่อยง่าย

สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่


จากการที่สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 จากพระมหากรุณาธิคุณใน
การวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน รัฐบาลจึงได้กำหนด
ให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ

Sticker line

ไอโอดีนมีความสำคัญในการผลิตธัยรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะ
เซลล์สมองของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 2-3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโต
ไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด (ไอคิว) หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ผลการสำรวจ
ระดับไอคิวของเด็กไทยโดยกรมสุขภาพจิต พบว่าปี 2554 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 มีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 94
จุด และในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ 93.1 จุด ลดลง 0.9 จุด

สารไอโอดีนช่วยสมองเจริญเติบโตเต็มที่

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อ
เนื่องด้วยมาตรการหลัก คือการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประชาชนบริโภควันละไม่เกิน 1ช้อน
ชา ก็จะได้ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการต่อวัน

มาตรการเสริมไอโอดีน ได้แก่
1.การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์จนถึงหลัง
คลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.มาตรการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ใน ร.ร733 แห่ง ในพื้นที่ห่างไกลยากแก่การเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลจาก สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29616สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD