หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ชีวิตในตึก อันตรายที่นึกไม่ถึง

คนเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในอาคารถึงร้อยละ 80-90 ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือ
อาคารสำนักงาน หากภายในอาคารมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอและไม่มีการปรับ
ปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะสะสมและก่อผล
กระทบต่อสุขภาพผู้ใช้อาคาร อาจเกิดอาการเจ็บป่วยได้

ชีวิตในตึก อันตรายที่นึกไม่ถึง


การเจ็บป่วยจากอาคาร โดยมากมักเกิดขึ้นในอาคารสำนักงานเสียส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบของการบั่นทอนสุขภาพเกิดอาการเจ็บป่วยและส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน
ลดลง การเจ็บป่วยดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสถานที่นั้นนานๆ และอาการจะหายไปเมื่อ
ออกจากอาคาร

Sticker line

โรคหรือการเจ็บป่วยจากอาคาร อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Sick Building Syndrome(SBS) เป็นการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถระบุสาเหตุที่
เฉพาะเจาะจงหรือวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนได้ ลักษณะอาการเช่น ปวดหัววิงเวียน เคืองตาระคาย
เคืองผิวหนัง ระคายคอ คัดจมูก เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะสัมพันธ์กับระยะเวลาการใช้
อาคาร กล่าวคือ เมื่อออกจากอาคารไปสักระยะหนึ่งแล้วอาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไป

ชีวิตในตึก อันตรายที่นึกไม่ถึง

การเจ็บป่วยลักษณะนี้แม้จะไม่ถึงขั้นทำให้ผู้ใช้อาคารถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อ แต่ก็มีผล
บั่นทอนสุขภาพในระยะยาว และลดทอนประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดการขาดงานได้

2.Buliding Related IIIness(BRI)
เป็นการเจ็บป่วยที่สามารถระบุอาการและสาเหตุของโรคได้แน่ชัด ซึ่งอาการมักสัมพันธ์กับ
สิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในอาคาร เช่น โรคภูมิแพ้จากฝุ่นขนและมูลสัตว์ โรคลีเจียนแนร์
(Legionnaires Disease) ซึ่งมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟิวลา
(Legionella Pneumophila)ที่ปนเปื้อนมากับระบบปรับอากาศรวม เป็นต้น

ข้อมูลจาก สสส.
update 4618

สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD