หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

10 เทคนิคลดเครียดวัยทำงาน

กรมสุขภาพจิต ชวนวัยทำงานคลายเครียด พักสมอง ใช้สติสร้างสุขที่ยั่งยืน จากสถิติ
การขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของวัยทำงาน (15-60 ปี) ผ่านสายด่วนสุข
ภาพจิต 1323 รอบ 6 เดือน ล่าสุด (ต.ค.58-มี.ค.59) พบ ปัญหาความเครียดหรือ
วิตกกังวล เป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่วัยทำงานโทรเข้ามา

แครอทชะลอแก่


ปรึกษามากที่สุด จำนวน 6,231 คน (ร้อยละ 40.55) เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
กาย โรคเรื้อรัง มีหนี้สิน รองลงมา คือ ปัญหาทางจิตเวช จำนวน 4,845 ราย (ร้อยละ
31.53) และ ปัญหาความรัก จำนวน 1,666 ราย (ร้อยละ10.84) ตามลำดับ

Sticker line

ขณะที่ ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน โทรเข้ามาขอคำปรึกษาจำนวน 256 ราย (ร้อยละ
1.67) เป็นปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง ค่าตอบ
แทนน้อย ต้องการเปลี่ยนงาน ฯลฯ

ดาหลาเพื่อสุขภาพ

10 เทคนิคลดเครียด กรมสุขภาพจิตแนะนำ คือ

1.หมั่นออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.รู้จักพักผ่อนหย่อนใจ พักสมอง พักสายตา ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ
3.ใช้คำพูดที่ชวนฟัง ทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ชื่นชมให้กำลังใจ ให้อภัย ไม่พูดส่อ
เสียดซ้ำเติม
4.จัดการอารมณ์ ตั้งสติ ไตร่ตรอง คิดถึงผลดี ผลเสียที่จะตามมาจากการกระทำ
5.สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา
6.บริหารเวลา เรียงลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของงาน
7.กล้าแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ เปิดใจรับฟังและชี้แจงด้วยเหตุผล
8.สร้างพลังสุขภาพจิตหรือความเข้มแข็งทางใจให้ตนเอง ให้กำลังใจและชื่นชมตนเองเมื่อ
ทำอะไรสำเร็จ บอกกับตนเอง "ฉันมีความสามารถทำได้" อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
9.เก็บออม โดยฝึกให้เป็นนิสัยด้วยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการออมก่อนการใช้จ่าย
10.แก้ปัญหาอย่างถูกวิธี หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและแก้ที่ต้นเหตุ ที่สำคัญ ไม่แก้
ปัญหาด้วยอารมณ์ ตลอดจน ไม่ใช้สุรา ยาเสพติด เป็นทางออกในการแก้ปัญหา

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ก็อย่าอายที่จะปรึกษาคนใกล้ชิด หรือคนที่ไว้วางใจ
หรือ ขอรับบริการปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิงจาก สสส. 160816

บทความเกี่ยวกับการทำงานสุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD