หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ทำอย่างไรถึงจะตั้งใจทำงานไปจนสำเร็จ

ทำอย่างไรถึงจะตั้งใจทำงานไปจนสำเร็จ หรือทำอย่างไรจึงจะสำรวมใจ (concentrate)ดำเนิน
งานไปจนสำเร็จตามที่คิด โบราณเรียกคนที่ทำอะไร ไม่สำเร็จว่าคนจับจด และการผัดวันประกัน
พรุ่งเป็นศัตรูกับความสำรวมใจ และความสำเร็จ

ทำอย่างไรถึงจะตั้งใจทำงานไปจนสำเร็จ


นักจิตวิทยา ชื่อ ฮีทอร์น (R.J. Heathorne) แนะนำ่าหากเราคิดจะทำอะไรซึ่งจะต้องใช้เวลา
นานก็อย่าวางแผนไว้เพียงในสมอง จงหยิบกระดาษดินสอมาจดแผนงานให้ชัดเจน เช่น

Sticker line

จดแผนงานให้ชัดเจน

1.เขียนว่าจะทำอะไร
2.จะลงมือทำงานเมื่อใด คิดเสียให้ดีว่าวันไหนที่สะดวกและี่จะไม่ต้องผัดผ่อนต่อไป และ
เพื่อไม่ให้งานอื่นเข้ามาขัดขวาง
3.จดรายการอุปกรณ์ที่จะใช้ เขียนลงไปให้ละเอียด จะใช้อะไรบาง
4.ลำดับงาน คือจะทำอะไรก่อนหลังเขียนรายงานลงไปตามลำดับเพื่อจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามลำดับนั้น
5.เมื่อจดเสร็จเรียบร้อยอ่านทบทวนดีแล้ว ก็สัญญากับตัวเองว่าจะต้องลงมือตามกำหนด
ต้องเอารายงานมาดูเสมอ การจดรายการหรือแผนทำงานไว้อย่างนี้จะช่วยในการสำรวมใจ
(concentration) ได้เป็นอย่างดี

ทำอย่างไรถึงจะตั้งใจทำงานไปจนสำเร็จ

รายการแบบนี้เรียกว่า การนัดหมายกับตนเอง ทำให้เกิดเป็นความเคยตัว แล้วเราจะเป็น
คนที่ทำอะไรสำเร็จเสมอ คนที่ทำอะไรไม่สำเร็จ มักเป็นคนขาดความสำรวมใจ และขาดความ
เป็นระเบียบ

งานบางอย่างต้องใช้เวลานานเต็มที ต้องการความสำรวมใจติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน
ก็ต้องพยายามปฏิบัติไปตามแผนการโดยไม่ทอดทิ้ง จึงจะปรากฎผล แต่ผลจะดีหรือเลวนั้น
ต้องยกไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

หัวใจของการสำรวมใจก็คือ ต้องลงมือทำ อย่าปล่อยให้ใจไปมัววุ่นวายกับเรื่องอิ่นใด บอก
ตัวเองว่าถ้างานชิ้นนี้เสร็จก็จะโล่งอก จะไปเที่ยวไหนโดยไม่ต้องคอยเป็นห่วง ทำอย่างนี้ได้สัก
สามสี่ครั้งเท่านั้นก็จะเกิดความเคยชิน ต่อไปท่านก็จะมีความสำรวมใจที่จะทำงานชิ้นใดชิ้น
หนึ่งจนสำเร็จ

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะทำอะไร ต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่า งานชิ้นนี้เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ใช่ว่าทำไปโดยปราศจากความมุ่งหมายในสิ่งที่ทำ

ข้อมูลอ้างอิง med.mahidol.ac.th 161116
บทความเกี่ยวกับการทำงานสุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD