Custom Search


คติธรรมของหลวงปู่ชา1

คติธรรมของหลวงปู่ชา สุภัทโท คติธรรมคำสอนสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นคำสอน เป็นคติ
เป็นปรัชญาสั้นๆ ที่ควรอ่านให้ติดอยู่ในใจเรา และนำไปปัฏิบัตืตาม คิดตาม

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

ธรรมดาๆ

ตามความเป็นจริงแล้ว โลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไมใครเลยไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจารย์เลย
ไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาๆแต่เราพูดธรรมดาได้
แต่มองไม่เห็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอ ไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันเกิดมันดับของมัน
อยู่อย่างนั้น เราก็สงบ

การปฏิบัติคืออำนาจ

พระพุทธศาสนาไม่มีอำนาจอะไรเลยแม้ก้อนทองคำก็ไม่มีราคา ถ้าเราไม่มารวมกันว่ามันเป็นโลหะ
ที่ดีมีราคา ทองคำมันก็ถูกทิ้งเหมือนก้อนตะกั่วเท่านั้นแหละพระพุทธศาสนาตั้งไว้มีอยู่แต่ถ้าเราไม่
ประพฤติปฏิบัติ จะไปมีอำนาจอะไรเล่าอย่างธรรมะเรื่องขันติมีอยู่แต่เราไม่อดทนกันมันจะมีอำนาจ
อะไรไหม?

ชนะตนเอง

ถ้าเราเอาชนะตัวเอง มันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ ชนะทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งกลิ่น
ทั้งรส ทั้งโผฎัฐพพะเป็นอันว่าชนะทั้งหมด

สุขทุกข์

คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้นก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ มันคนละราคากัน ถ้าผู้รู้ทั้งหลาย
แล้ว ท่านจะเห็นว่า สุขเวทนา กับทุกขเวทนามันมีราคาเท่าๆ กัน

เกิดตาย

เมื่อเราเกิดมาแล้วโยม ก็คือเราตายแล้วนั่นเองความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ
เหมือนกับต้นไม้ อันหนึ่งต้น อันหนึ่งปลายเมื่อมีโคนมันก็มีปลาย เมื่อมีปลายมันก็มีโคน
ไม่มีโคนปลายก็ไม่มี มีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น

คติธรรมของหลวงปู่ชา2
คติธรรมของหลวงปู่ชา3

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_33.htm
บทความพระพุทธศานา  บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ