Custom Search


คติธรรมของหลวงปู่ชา2

คติธรรมของหลวงปู่ชา สุภัทโท คติธรรมคำสอนสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นคำสอน เป็นคติ
เป็นปรัชญาสั้นๆ ที่ควรอ่านให้ติดอยู่ในใจเรา และนำไปปัฏิบัตืตาม คิดตาม

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

งูเห่า

อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้น อารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมาก
มันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรีทำให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

ของจริง

ธรรมของจริงของแท้ที่ทำให้บุคคลเป็นอริยะได้มิใช่เพียงศึกษาตามตำราและนึกคิดคาดคะเนเอา
เท่านั้นแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นจริงๆของจริงจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาได้

ได้เสีย
ทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้น มันเป็นสักแต่ว่า "อาศัย" เท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ ท่านว่ารู้เท่าตาม
สังขาร ที่นี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มี ได้ก็เหมือนเสีย เสียก็เหมือนได้

พิการ
เด็กทั้ง 2 พิการ เดินทางได้จะเข้ารกเข้าป่าก็รู้ แต่เราพิการใจ (ใจมีกิเลส) จะพาเข้ารกเข้าป่า
หรือเปล่า คนพิการกายอย่างเด็กนี้ มิได้เป็นพิษเป็นภัยกับใคร แต่ถ้าคนพิการใจมากๆย่อมสร้าง
ความวุ่นวายยุ่งยากแก่มนุษย์และสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนมากทีเดียว

คนดีอยู่ไหน

คนดีอยู่ที่เรานี่แหละ ถ้าเราไม่ดีแล้ว เราจะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้น

ชีวิต
เมื่อเราทอดอาลัยในชีวิต วางมันเสีย ไม่เสียดาย ไม่กลัวตายก็ทำให้เราเกิดความสบาย และ
เบาใจจริงๆ

นั่งที่ไหนดี
จะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลก เหมือนเพชรนิลจินดาจะวางไว้ที่ไหนก็มีราคาเท่าเดิม และ
จะได้เป็นการลดทิฐิมานะให้น้อยลงไปด้วย

คติธรรมของหลวงปู่ชา1 คติธรรมของหลวงปู่ชา3

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_33.htm

บทความพระพุทธศานา  บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ