Custom Search


การนั่งสมาธิ-จากคำสอนของหลวงปู่โต

คัดลอกจากหนังสือคำสอนสมเด็จโต โดย สุภาพ หอมจิตร หลวงปู่โตหรือ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
วัดระฆัง

การนั่งสมาธิ-จากคำสอนของหลวงปู่โต

การนั่งสมาธิที่ดีต้องทำจิตให้นิ่งนั่งตัวตรงในท่าขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาท้บมือซ้าย
วางอยู่บนหน้าตัก หัวแม่มือทั้งสองชนกัน เพื่อให้ธาตุในกายโคจรครบวงจร ตาในไม่หลับปิดเฉพาะ
เปลือกตาลูกในลืมและรวมสมาธิอยู่กลางหน้าผาก ระหว่างช่วงต่อของหัวคิ้วที่เรียกว่า อุณาโลม
ซึ่งสภาพของจิตโดยธรรมชาติจะพุ่งออกทางนั้น

การนั่งสมาธิ-จากคำสอนของหลวงปู่โต
ขั้นต่อไปเป็นการฝึกลมปราณให้หายใจเข้าหนักที่สุดและลึกที่สุด แล้วกำหนดจิตว่า พุธ และหายใจ
ออกให้ลมหายใจหมดจากปอดและกำหนดจิตว่า โธ กระทำซ้ำไปเรื่อยๆครั้งแรกอาจจะขัดข้องอยู่บ้าง
มีอาการเมื่อยชาที่เท้าก๊ต้องข่มจิตโดยใช้ขันติธรรมเป็นที่ตั้ง ต่อสู้กับทุกขเวทนาจนถึงที่สุด

การนั่งสมาธิ-จากคำสอนของหลวงปู่โต

พลังแห่งกายในกายที่เกิดจากการบำเพ็ญสมาธินี้เป็นสิ่งที่อธิบายยาก ต้องบุคคลนั้นทำเอง รู้เองจึงพบ
เอง เพราะว่าเรื่องนี้ ถ้าอธิบายง่ายแล้ว องค์สมเด็จสมณโคดม ซึ่งเป็นพระสัพพัญญูนักปราชญ์แห่งยุค
ในทั่วชมพูทวีปหาผู้เปรียบเสมือนมิได้

พระพุทธองค์คงไม่ทิ้งคำว่า"ผู้ใดถึงธรรม ผู้นั้นถึงตถาคต ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต"

 


การนั่งสมาธิ-จากคำสอนของหลวงปู่โต


บทความพระพุทธศาสนา
14813
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ