Custom Search


โพชฌังคปริตร

บทสวด โพชฌังคปริตร บทสวดมนต์ สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วย ที่ใช้ได้ผลดีมาแต่ครั้งพุทธกาล
บทสวด โพชฌังคปริตร  เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดมนต์ โพชฌังคปริตร ถือเป็น
พุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้รับฟังธรรมบทนี้แล้ว สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ที่เชื่อเช่นนี้
เพราะมีเรื่องในพระไตรปฎิกเล่าว่า

ประโยชน์จากการฝึกจิต

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธพระองค์ทรงแสดงสัมโพชฌังคฺ
แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหากัสสปะสามารถหายจากโรคได้ และครั้นเมื่อพระโมคคัลลานะ
อาพาธ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะหลังจากนั้นพระโมคคัลลา
นะก็หายจากอาพาธ และเช่นกันในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธจึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดง
โพชฌังค์
ถวาย


ซึ่งก็พบว่าพระพุทธเจ้าทรงหายประชวร พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อว่า โพชฌังค์นั้น
สวดแล้วช่วยให้หายโรค ซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวว่า ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมเกี่ยว
ปัญญาเป็นธรรมชั้นสูงซึ่งเป็นความจริงในเรื่องการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถ
ช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับร่างกาย เนื่องจากกายกับใจเป็น
สิ่งที่อาศัยกันและกัน

หลักของโพชฌังค์ เป็นหลักปฏิบัติทั่วไป ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพชฌังค์
แปลว่าองค์แห่งโพธิหรือองค์แห่งโพธิญาณ เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญา

ประโยชน์จากการฝึกจิต

หัวใจของบทสวด คือมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้โพชฌังคปริตร รักษาพระมหา
โมคคัลลานะ และ พระมหากัสสปะให้หายจากอาพาธ  และควรจะรู้บทสวดมีใจความอย่าง
ไรและแปลว่าอะไรอ.สุทธิวัสส์ คำภา เขียนไว้ในหนังสือสูตรเด็ด(ฉบับสีเขียว) ว่าการสวด
บทโพชฌังคปริตรเพื่อใช้รักษาโรค จะต้องสวดให้ผู้ป่วยฟัง ไม่ใช่สวดเองฟังเอง ดังนั้น
หากว่าไม่มีใครสวดให้ฟังก็สามารถ


ประโยชน์จากการฝึกจิต

บทสวดโพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต     ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ            โพชฌังคาจะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา    สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา        ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ      นิพพานายะ จะ  โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ      โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา        โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา      โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะสัจจะวัชเชนะ         โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
เอกะทา ธัมมะราชาปิ         เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ       ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา     ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ปะหีนา เต จะ อาพาธา       ติณณัน นัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ          ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

คำแปล

โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัม
โพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบก
ขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า  ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง
ตรัสไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรู้และเพื่อนิพพานด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน
ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ
และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่าน
ทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล ด้วย
การกล่าวคำสัตย์นี้

ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง
(พระพุทธเจ้า)ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแล
ถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน ด้วยการ
กล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อก็อาพาธทั้งหลาย
นั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูก
อริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอ
ความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ.

ข้อมูลอ้างอิงจาก เวปธรรมะไทย
และสูตรเด็ดฉบับสีเขียว ของอ.สุทธิวัสส์ คำภา


บทความพระพุทธศาสนา
2513
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ