Custom Search


การดื่มน้ำสะอาดช่วยลดไขมัน

การดื่มน้ำสะอาดมีความสำคัญกับชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากและเป็นสาเหตุของความบกพร่องของร่างกาย
ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้โดยง่าย การดื่มน้ำสะอาดให้พอเหมาะกับร่างกายเป็นประจำทุกวันจะช่วยทำให้ปริมาณ
ไขมันในร่างกายลดลง

การดื่มน้ำสะอาดช่วยลดไขมัน

จากรายงานการวิจัยพบว่า การดื่มน้ำน้อย จะเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมของไขมันมากขึ้น หากดื่มน้ำมากจะช่วยใน
การลดการสะสม ของไขมันลงได้ นอกจากนั้นต้องดื่มน้ำเพื่อให้ไตทำงาน ไตไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากเราดื่มน้ำไม่เพียงพอ

เมื่อไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ตับก็จะเป็นตัวที่ต้องทำงานหนักขึ้น หน้าที่หลักของตับก็คือ ช่วยเร่งการเผาผลาญ
ของไขมันที่สะสมในร่างกายให้เกิดเป็นพลังงาน แต่ตับต้องมาทำหน้าที่ของไต ทำให้ตับไม่สามารถทำหน้าที่หลักได้
อย่างเต็มที่

การดื่มน้ำสะอาดช่วยลดไขมัน


ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการเผาผลาญของไขมันได้น้อยลงและยิ่งเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายมากขึ้น ทุกคนจึง
ควรดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ และให้พอเพียงกับร่างกายของแต่ละคน

การดื่มน้ำสะอาดช่วยลดไขมัน

น้ำสะอาด หมายถึง น้ำที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่างๆซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็น
อันตรายต่อการบริโภคอุปโภค สุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของมนุษย์

น้ำที่สะอาด
มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ปราศจากเชื้อโรค
2. ไม่มีสารพิษเจือปน
3. หากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ ต้องไม่เกินกว่ามาตรฐาน

ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอกับร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพให้มีความสมดุล
น้ำจึงเป็นอาหารอันวิเศษเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำ  สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ