Custom Search


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร2

โบราณเล่าถึงคนทำโง่ๆในรูปแบบต่างๆเพื่อเราจะได้ศึกษาความไม่โง่คือการใช้ปัญญา
อย่างผ่อนคลายและสนุก ในเรื่องหนึ่งคนทำกับข้าวชิมแล้วไม่อร่อยจนกว่าใส่เกลือ
เขาเลยสรุปว่าอร่อยคือเกลือ จะต้องทนลำบากและเสียเงินเพื่อทำแกงทำไม ต่อไปจะ
กินแต่เกลืออย่างเดียวพอ เรื่องนี้สอนว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตาม ต้อง
ทำให้ส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ความไม่ยึดมั่นถือมั่น"
หลวงพ่อชาอธิบายให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้อง
เอาจริงเอาจังกับสิ่งใดเลย ด้วยถือว่า “อะไรก็ได้ ไม่ต้องเครียด” หลวงพ่อสอนว่า‘พระพุทธองค์ยึด
แต่ไม่ให้มั่น ท่านยึดจับมาดูว่านี่คืออะไรเท่านั้น จะใช้ประโยชน์มันอย่างไร จะควรทำอย่างไร ยึด
ไม่ให้มันมั่น คือยึดไม่ให้เป็นภพ ถ้าไม่มีตัณหาเข้าไปปะปน มันไม่ต้องเป็นนั่น ไม่ต้องเป็นนี่ มัน
หมดมันสิ้นในการกระทำ’ หลวงพ่อย้ำว่านักปฏิบัติไม่ควรปล่อยวางตัวการกระทำที่เป็นประโยชน์
แต่ควรฝึกปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นระหว่างการกระทำต่างหาก

การเห็นแก่ตัวชีวิต
คนเราเกิดคนเดียว แก่ก็แก่คนเดียว เจ็บก็เจ็บคนเดยว เรื่องการละกิเลส การบำเพ็ญกุศลไม่มีใคร
ทำให้เราได้ เป็นงานของเราโดยเฉพาะ

เราควรจะแยกระหว่างความเห็นแก่ตัว และการเห็นแก่ตัวชีวิต การเห็นแก่ตัวคือการตามกิเลส การเห็น
แก่ตัวชีวิตคือทางพ้นจากกิเลส เห็นแก่ตัวชีวิตคือการรับรู้ว่าโดยหลักสัจธรรม คนเราเกิดคนเดียว แก่
ก็แก่คนเดียว เจ็บก็เจ็บคนเดียว ตายก็ตายคนเดียว เรื่องการละกิเลส การบำเพ็ญกุศลไม่มีใครทำให้เรา
ได้ เป็นงานของเราโดยเฉพาะ และการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง เป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะเรา
อยู่ในภาวะที่สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ ดังนั้นการเห็นแก่ตัวชีวิตไม่
ใช่สิ่งที่น่าตำหนิเลย เป็นสิ่งที่ควรจะชื่นชมเพราะแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตน

ประโยชน์จากการฝึกจิต


ความประมาณกับความกลัว
ผู้เจริญสติต้องเตือนตัวเองว่า ความรุนแรงของความกลัว ไม่ได้สะท้อนความอันตรายของสิ่งที่กลัวเสมอไป
และเราชอบเรียกความกลัวที่ไร้เหตุผลหรือมีเหตุผลน้อย ด้วยชื่อสวยงามว่า ความไม่ประมาณ ยิ่งมองไม่
เห็นจิตใจของตัวเอง

คนมักสับสนระหว่างความไม่ประมาทและความกลัว ความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้เราระมัดระวัง
ในเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจเสี่ยงต่ออันตราย

ปัญหาอยู่ที่การประเมินความอันตรายต่างๆว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหน เราเอาอะไรเป็นเครื่องชี้วัดว่า
สิ่งไหนอันตรายสิ่งไหนไม่อันตราย คนเราส่วนใหญ่เอาความทรงจำเป็นหลัก คือนึกถึงเรื่องอะไรปุ๊บ
กลัวปั๊บเลยด่วนสรุปว่าอันตราย เช่น ในกรณีของเครื่องบินตก จะเป็นข่าวใหญ่ลงทุกสื่อหลายวัน
ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินอันตราย

แต่แท้ที่จริงแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างนั่งรถไปสนามบินมีมากกว่าระหว่างการนั่งเครื่อง
บินหลายพันเท่าตัว แต่ไม่ค่อยมีใครกลัวการนั่งรถไปสนามบิน

ผู้เจริญสติต้องเตือนตัวเองว่าความรุนแรงของความกลัวไม่ได้สะท้อนความอันตรายของสิ่งที่กลัวเสมอ
ไป และเราชอบเรียกความกลัวที่ไร้เหตุผลหรือมีเหตุผลน้อยด้วยชื่อสวยงามว่า ความไม่ประมาท ยิ่ง
มองไม่เห็นจิตใจของตัวเอง

สติ
เดินที่ละก้าว ที่ละก้าว ด้วยสติ ด้วยสัมปชัญญะอดทน ปล่อยวางความคิดที่เป็นอกุศล ถึงอยู่หรอก

ข้อคิดคำคมพระชยสาโร
https://www.jayasaro.panyaprateep.org/


บทความพระพุทธศาสนา ข้อคิดคำคมพระชยสาโร1 ข้อคิด คำคม พระชยสาโร3
220518
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ