สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

อริยสัจ 4
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 


อริยสัจ 4 เป็นหลักคำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า อริยสัจ 4 คือ การมี
อยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับ
ทุกข์ นั่นก็คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

อริยสัจ 4 คือ

1. ทุกข์ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็นทุกข์
ความเศร้าโศก ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความ
กลัวและความผิดหวังล้วนเป็น ทุกข์ การพลัดพรากจากของที่รักก็เป็น
ทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึด
ติดในขันธ์ทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์


2.สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความ
จริงของชีวิต พวกเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งตัณหา ความโกรธ ความ
อิจฉาริษยา ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง

3.นิโรธ คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การดับ
ความเศร้า โศกทั้งมวล อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน

4.มรรค
คือ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค 8 ซึ่ง
ได้รับการหล่อ เลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่
สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และความโศก
เศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่ความศานติและ ความเบิกบาน พระพุทธองค์
ได้ทรงเมตตานำทางพวกเราไปตามหนทางแห่งความรู้แจ้งนี้

Post 180816
ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.learntripitaka.com/
บทความพระพุทธศานา

                                                   


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+เก้าอี้ขยี้พุง
+กระโดดเชือก
+ลดน้ำหนัก
+เทคนิคพรางหุ่น
+ยืนนั่งถูกวิธี 
อ่านบทความอื่น