สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

นิกายเถรวาท
หรือ หินยาน

 


นิกายเถรวาท หรือ หินยาน เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด ยึดถือพระธรรม
วินัยเดิมอย่างเคร่งครัด นับถือมากในไทย พม่า เขมร ลาว ศรีลังกา

คัมภีร์ของพระพุทธศาสนา
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้ 3 เดือน สาวกผู้ได้เคยสดับฟัง
คำสั่งสอนของพระองค์จำนวน 500 รูป ก็ประชุมทำสังคายนากัน
ณ ถ้ำสัตบรรณคูหา ใกล้เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ สอบปากคำกันอยู่ 7
เดือน จึงตกลงประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

นี่คือบ่อเกิดของคัมภีร์พระไตรปิฎก ต่อมาเมื่อมีปัญหาขัดแย้ง พระเถระ
ผู้ใหญ่ก็ประชุมขจัดข้อขัดแย้งกัน เป็นสังคายนาต่อมาอีกหลายครั้ง จน
ได้พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทดังที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ ซึ่งถือกันทั่วไป
ว่าเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าที่นับว่าใกล้เคียงที่สุด

พระไตรปิฎก(Tipitaka) คือ คัมภีร์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น 3 หมวด คือ
1. พระสุตตันตปิฎก รวมคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระสาวก
2. พระวินัยปิฎก ศีลของพระภิกษุ และพิธีกรรมทางศาสนา
3. พระอภิธรรมปิฎก รวมหลักธรรมชั้นสูง

พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเป็นภาษามคธ ฝ่ายมหายานเป็นภาษา
สันสกฤตหลักธรรมที่สำคัญ ได้แก่

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่
1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ได้แก่ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2. สมุทัย คือ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 ประการ
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ การหมดกิเลส คือ นิพพาน
4. มรรค คือ ทางดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรค มีองค์ 8

มรรค 8
สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปปะ-ความดำริชอบ
สัมมาวาจา-เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ-การงานชอบ
สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ
สัมมาวายามะ-เพียรชอบ
สัมมาสติ-ระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ

ศีล - เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ
สมาธิ-เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ
ปัญญา -เห็นชอบ ดำริชอบ

พิธีกรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่
+ การบวช ได้แก่
- บวชเณร เรียกว่า บรรพชา
- บวชพระ เรียกว่า อุปสมบท

+ การเวียนเทียน ในวันสำคัญ คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา

Post 130516
ข้อมูลอ้างอิง dhammathai.org/buddhism/theravada.php
บทความพระพุทธศานา นิกายของพระพุทธศาสนา
                                                   


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+เก้าอี้ขยี้พุง
+กระโดดเชือก
+ลดน้ำหนัก
+เทคนิคพรางหุ่น
+ยืนนั่งถูกวิธี 
อ่านบทความอื่น