สุขภาพ
ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก ว.วชิรเมธี
อาหารสุขภาพีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม
  สุขภาพ
สุขภาพดีบทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 

บทความสุขภาพ
+ผลไม้น้ำตาลสูง
+น้ำส้ม-แปรงฟัน
+อาหารลดมะเร็ง
+ป.ย.เปลือกไข่ 
+
เปลือกส้มมีปย.
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search
ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง

 


ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง คือประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ
จากหลักประกันอื่นใด ผู้ถือบัตรทอง จะได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน
ทางการแพทย์ สาธารณสุข และการอนามัยอันจำเป็นต่อสุขภาพและ
การดำรงชีวิต ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบ
คุมโรค


การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกัน
ความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการอื่นใดเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้น โดยไปรับบริการได้ที่สถานีอนามัย ศูนย์บริ
การสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้ยกเว้นการใช้สิทธิ์บัตรทอง

1.ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
2.ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว
3.ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้
เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ

วิธีการใช้สิทธิ์เมื่อเจ็บป่วย
เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทอง
แสดงความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครั้งแสดงบัตรทองพร้อมบัตรประจำ
ตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ (เด็ก
อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร หรือใบเกิด)ควรไปรักษาในเวลา
ทำการ หรือเวลาที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลกำหนดกรณีอุบัติ
เหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
หรือโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกรณีฉุกเฉินไป
รักษาโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ระบุในบัตรทองได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

บริการที่ได้รับความคุ้มครอง1.การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการควบคุมโรค
2.การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
3.การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวม
ถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
4.การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
5.การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยา
ฝังคุมกำเนิด และการทำหมันถาวร)
6.ยาต้านไวรัสเอดส์
7.การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
8.การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
9.การให้คำปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
10.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจ
สุขภาพช่องปาก การแนะนำ ด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริม
ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉาย
รังสีบริเวณศีรษะและลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน

บริการด้านการตรวจวินิจฉัย
1.การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
2.การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชิวิตอยู่
(กรณีบุตรคลอดแล้วรอดออกมามีชีวิต)โดยนับตั้งแต่ใช้ สิทธิใน
โครงการหลักประกันสุขภาพ
3.ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
4.การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐาน
พลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียม
ในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
5.ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
6.การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

อ่านเพิ่มคลิกที่นี่
Post 2 September 2015

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+
วิธีควบคุมความดัน+รักษาการนอนกรน
+
นมกับโรคภูมิแพ
+
ข้อเข่าเสื่อม
+10 วิธีฝึกสมอง


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+แอปเปิ้ลบำรุง
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ 
+ พะโล้แก้หวัด
+ จิงจูฉ่ายต้มหมู

สุขภาพ

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น

สุขภาพผู้สูงอายุ
อ่านบทความอื่น