สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

remahealth
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

กรรมฐานของคนที่เกิดวันจันทร

 

ลักษณะของดาวจันทร์ ตามตำราของโหราศาสตร์นั้น บ่งบอก ถึงความ
อ่อนหวาน อ่อนโยน น่ารัก มีเสน่ห์ ขี้สงสารคน และเป็นคนเกิดความ
ศรัทธา ในสิ่งต่างๆได้ง่าย คนที่มีศรัทธาง่าย อย่างคนที่เกิดวันจันทร์
นี้ ถ้า หากจะเจริญกรรมฐาน ก็ใคร่ขอแนะนำให้เจริญกรรมฐาน หมวด
อนุสติ คือการระลึกถึงคุณ ของสิ่งที่ดีงามเช่น

การระลึกถึงคุณ ของสิ่งที่ดีงามเช่น

1. พุทธานุสติ คือการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
2. ธัมมานุสติ คือนึกถึงคุณของพระธรรม
3. สังฆานุสติ คือการนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์
4. สีลานุสติ คือการนึกถึงคุณของศีล ที่ตนได้รักษา
5. จาคานุสติ คือการนึกถึงคุณ แห่งทานบริจาค ที่ตัวได้กระทำเอาไว้
6. เทวตานุสติ คือการนึกถึงคุณธรรม ที่ทำให้เป็นเทวดา
วิธีปฏิบัติ ในกรรมฐานทั้ง 6

1.พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า มีคุณความ
ดีอย่างไร ที่น่า ประทับใจ ได้แก่ พระองค์ไม่ติดในยศฐาบรรดาศักดิ์ และสิ่งสะดวกสบาย เหมือนที่คนทั้งหลายแสวงหากัน แต่ กลับเห็น
ความสำคัญของจิตใจ ยอมสละความสุขทางวัตถุ มาปฏิบัติธรรมเพื่อ
หาความสุขทางใจแทน จนได้ตรัสรู้และหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงใช้
เวลาตลอดพระชนม์ชีพในการทำประโยชน์ โดยไม่มีวันหยุด การเผย
แพร่คำสอนบางครั้งก็เสี่ยง ต่อภัยตราย

พระองค์จะทรงตื่น แต่เช้ามืด เมื่อ ตื่นขึ้นมาแล้ว ก็จะทรงเข้าสมาบัติ ตรวจดูสัตว์โลก ว่าใครจะมีวาสนาบารมี ควรแก่การ ที่จะเสด็จไปโปรด พอตอนเช้า ก็เสด็จออกไปบิณฑบาต โปรดสัตว์โลก ผู้ต้องการทำบุญ
พอตกเย็น ก็ทรงแสดงธรรม แก่ประชาชนย่ำค่ำ ทรงให้โอวาทแก่ภิกษุ
สงฆ์ และนี่ก็คือ คุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ที่เราควรจะระลึกถึง เพื่อยังจิตใจเราให้สงบ และเกิดกำลังใจ

2.ธัมมานุสติ ได้แก่ การระลึกถึง คุณของพระธรรมคำสอนพระธรรม
คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งกั้นคนเราไม่ให้ตก
ไปสู่โลกที่ชั่ว เช่นโลกของอบาย และนี่ก็คือคุณงาม ความดี ของ
พระธรรมคำสอน ซึ่งเมื่อนึกแล้ว ก็จะช่วยทำให้ใจสงบได้อีกทางหนึ่ง

3.สังฆานุสติ คือการนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ พระอริยสงฆ์ มีคุณ
ความดีีอยู่ 4 ข้อ คือ
3.1.สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดี คือทำแต่ความดี พูดแต่ถ้อยคำที่ดี และคิดแต่ในทางที่ดี ไม่ทำร้ายใคร ไม่พูดจา ใส่ร้ายใคร และไม่คิด
ร้ายต่อใคร
3.2.อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง คือตรงต่อหน้าที่ และตรงต่อเพศ
ภาวะ ไม่ประพฤติ ตน เป็นคนลวงโลก
3.3.ญายปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตน เพื่อมุ่งออกจากทุกข์ และมุ่งทำ
จิตให้บริสุทธิ์ เป็นที่ตั้ง… ไม่ได้ปฏิบัติ เพื่อมุ่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ประการใด
3.4.สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตนสมควรแก่การกราบไหว้ กล่าวคือ
มีจิตใจในระดับสูง
การระลึก นึกถึงคุณความดี ของพระอริยสงฆ์ โดยนัยนี้แหละ ที่ท่าน
เรียกว่า เจริญสังฆานุสติ ซึ่งเป็นกรรมฐานข้อหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับคน
วันจันทร์

4. สีลานุสติ คือการระลึก นึกถึงความบริสุทธิ์แห่งศีล ที่ตนได้รักษา
คนใดก็ตาม ที่ได้สมาทานศีลจากพระ และพยายามตั้งใจรักษาศีล
ให้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ ไม่ให้ด่างพร้อย ย่อมจะได้รับอานิสงส์ ก็คือจะทำ
ให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้ง เมื่อนึกถึงศีลด้วยเหตุนี้ การนึกถึงศีล ที่ตัวเองรักษาได้อย่างบริสุทธิ์ก็เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้จิตใจ เกิดความ
สงบได้ประการ หนึ่ง จึงจัดเป็นหนึ่งในบรรดาอารมณ์กรรมฐานและ
กรรมฐาน

5.จาคานุสติ ก็คือ การนึกถึงทานบริจาค ที่เราได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว ว่า
"โอหนอ เป็นบุญลาภของเราหนอ ที่ใจเรา ปราศจากความโลภ และ
ความตระหนี่ และได้มีโอกาสสร้างความสุขอันประเสริฐ ให้เกิดขึ้นใน
ใจตนเอง นั่นคือ ความสุข ที่เกิดจากการให้"

6.เทวตานุสติเทวตานุสติ ก็คือการระลึก นึกถึงคุณธรรม ที่ทำให้คน
เกิดเป็นเทวดา คุณธรรม ที่ว่านั้น ก็คือหิริ = ความละอาย ต่อบาป และ โอตตัปปะ = ความเกรงกลัวต่อบาป

คุณธรรมทั้ง 2 ข้อนี้ ถ้าเราพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีอยู่พร้อม ในใจ ของ
เราแล้ว ก็ให้พึงปีติใจเถอะว่า เหล่าเทวดา ไปเกิดในเทวโลก ด้วยคุณ
ธรรมใด คุณธรรมนั้น ก็มีพร้อมอยู่ในใจ ของเราแล้ว

Post 140216
ข้อมูลอ้างอิงจากwww.dhammathai.org/
บทความพระพุทธศานา กรรมฐานประจำวันเกิด

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น